Uszata Strona - link do strony glownej Uszata Galeria

strona główna kim jest królik? zanim kupisz...
zdrowie dieta opieka FAQ apel
weterynarze Dzień Króliczków prawa zwierząt wydarzenia GALERIA Mapa Króliczych Zmysłów
o stronie
linki i literatura książka Gości
mapa strony piszą o nas... pomoc sąsiedzka

 
 

 

Króliczki: Baksik, Buniek, Truch, Sandej, Trusia

Baksik

Buniek

Buniek jest 5 miesiêcznym uszatkiem i jest kochanym pieszczochem.
Najbardziej lubi g³askanie, masa¿ za uszkami i lizaæ mnie gdzie siê da oraz...tarmosiæ zabawki, gryŸæ tapety, kable, i to co najmniej da siê uchroniæ - cokoliki (krawê¿niki).

Truch

Królik Madzi

Sandej

Królik Mateusza

Trusia

To jest TRUSIA. Dziewczynka. Pojawi³a siê u mnie w marcu 2003 r.
Posz³am z rodzicami do sklepu po króliczka i jak zobaczy³am Trusiê to od razu wiedzia³am, ¿e têgo króliczka wybiorê. Bardzo j¹ kochamy, chocia¿ psoci i podgryza. Lubi na ³ó¿ku taty trenowaæ zwody. Biega wtedy i podskakuje tak œmiesznie :). Mama siê trochê z³oœci, ¿e pazurkami zaci¹ga materia³y i gryzie kable. Tato ci¹gle coœ naprawia przez to i wo³a wtedy na Trusiê - Trus³awa. Mój starszy brat te¿ lubi przytuliæ Trusiê, a kiedy siê j¹ g³aszcze to nastawia g³ówkê. Lubi chodziæ na spacery, a najbardziej na ogródek. Lubi te¿ po³o¿yæ siê na oparciu naro¿nika, wyci¹ga wtedy tak œmiesznie nó¿ki. Zastanawiam siê czy ona wie, ¿e jest króliczkiem?

Galeria I, Galeria II, Galeria III, Galeria IV, Galeria V, Galeria VI, Galeria VII, Galeria VIII

do gory

powrót do Uszatej galerii

data powstania tej strony na Uszatej: 28 lutego 2005
data ostatniej modyfikacji tej strony: 28 lutego 2005

 

strona główna | kim jest królik? | zanim kupisz... | zdrowie | dieta | opieka | FAQ | apel | weterynarze | Dzień Króliczków
prawa zwierząt | wydarzenia | GALERIA | Mapa Króliczych Zmysłów | o stronie | linki i literatura | książka Gości
mapa strony | piszą o nas... | pomoc sąsiedzka | webmaster

Copyright 2000-2006,
Anna Marczewska www.uszata.com